Allah’s rättigheter gentemot Hans skapelse är de rättigheter som starkast bör hållas vid.

Allah är den ensamma Skaparen och vidmakthållaren av Universum. Han är den Allsmäktige som skapat allting med fullständig visdom.

Allah är Den som initierat varje varelse från ingenting. Han är Den som skyddar, bevarar människor i deras mödrars sköten, och även som spädbarn, barn samt som vuxna. Han, ensam, upprätthåller alla människor och förser dem med föda och försörjer dem i livets alla aspekter.

Allah sade:

“Gud förde er ut ur era mödrars sköten, då ni var ovetande om allt, och Han gav er hörsel, syn och hjärta; kanske känner ni tacksamhet [mot Honom].” [Koranen 16:78]

Om Allah vägrar livsuppehälle till någon så kommer han omedelbart att bli ödelagd.

Allah’s Barmhärtighet är det som håller människor och allting annat levande.

Allah’s uppsyn över sina tjänare är fullkomlig. Hans gåvor är oräkneliga. Om detta är Hans roll i människors liv, så måste Hans rättigheter då vara det man håller mest. Allah behöver inte livsuppehälle från Sina tjänare.

Han sade:

“Vi (Allah) begär inga gåvor av dig; det är Vi som sörjer för dina behov. Den slutliga segern tillhör dem som fruktar Gud.” [Koranen 20:132]

Allah kräver enbart en sak av sina tjänare.

Allah sade:

“Jag (Allah) har skapat de osynliga väsendena och människorna enbart för att de skall [känna Mig och] dyrka Mig. Jag begär ingen försörjning och ingen föda av dem. Det är Gud som drar försorg [om skapelsen], den Starke, den Orubblige.” [Koranen 51:56-58]

Allah vill att människorna skall dyrka enbart Honom och inte tillskriva några avgudar vid Hans sida, och uppriktigt vara Hans tjänare. Han vill att dem skall underkasta sig Hans vilja, så som de underkastar sig Hans kontroll över deras tillgångar i livet. Det är endast rättvist att dyrka Den som, upprätthåller allting som existerar samt försörjer var och en.

Man bör därför tacka Allah som, ensam, försörjer honom – och det genom att dyrka enbart Honom.

Allah sade:

“Ingenting gott kommer er till del som inte är från Gud. Och när ett ont drabbar er är det Honom ni anropar om hjälp.” [Koranen 16:53]

Vad Allah kräver av Sina tjänare är lätt. Han vill inte att svårigheter tillfaller dem som strävar efter att dyrka Honom.

Han sade:

“Och sträva för Guds sak med all den hängivelse som ni är skyldiga honom. Han har utvalt er och Han har inte lagt på er svåra eller tunga plikter i [utövningen av er] religion, den rena, ursprungliga tro som var er fader Abrahams. Det är Han som i gången tid och i denna [Skrift] har kallat er ‘dem som har underkastat sig Guds vilja’. Om detta skall Sändebudet vittna mot er och ni skall vittna mot människorna. Förrätta därför bönen regelbundet och erlägg allmoseskatten! Och håll fast vid Gud, er Herre och er Beskyddare – den mäktigaste Beskyddaren och den bäste Hjälparen av alla!” [Koranen 22:78]

Allah vill att vi ska dyrka Honom med uppriktighet, och att utföra rättfärdiga handlingar. Fem böner om dagen medför förlåtelse från din Herre och renhet i ditt hjärta. Muslimer måste försöka utföra bönen på bästa möjliga sätt:

“Frukta därför Gud efter måttet av er förmåga; lyssna till och lyd [Hans ord].” [Koranen 64:16]

Profeten sade:

“Utför bönen stående, om du inte kan medan du sitter, och om du inte kan medan du ligger ner på sidan.” [Bukhari]

Allah vill även att Hans tjänare skall betala en liten summa pengar till fattiga människor, de behövande, främlingar som inte har pengar, de skuldsatta samt andra som är berättigade att få ta del av pengarna från zakat (allmosa). Beloppet för zakat är så minimalt att det inte skadar de rika, alltjämt gagnar det de fattiga oerhört mycket. Allah kräver även att man fastar månaden Ramadan.

Han sade:

“Den av er som ser månens nytändning skall fasta månaden ut. Men den som är sjuk eller [stadd] på resa [skall fasta därefter] under motsvarande antal dagar.” [Koranen 2:185]

Även, Hajj (pilgrimsfärd) till Mecka en gång i livet är obligatoriskt för alla Muslimer, om de förmår att göra det. Generellt sätt, har vi skyldigheten (är det vår plikt) att rätta oss efter alla Allah’s befallningar, och hålla oss borta från allt Han har förbjudit.

Det ovan nämnda är Allah’s förepliktelser Han har föreskrivit sina tjänare. De är inte svåra att utföra. Belöningen för dessa handlingar väger mycket tyngre än dess krav. Belöningen är

“Den som då rycks bort från Elden och förs till Paradiset har sannerligen vunnit en stor seger. – Livet i denna värld [skänker] bara bedräglig glädje.” [Koranen 3:185]

Bild av Thirdman: https://www.pexels.com/sv-se/foto/religion-toppvy-tro-be-7957068/

0
(Visited 13 times, 1 visits today)

Leave A Comment

Din e-postadress kommer inte publiceras.