Tolerans är ett vackert ord i varje språk och inom varje kultur. På ett personligt plan används ofta detta ord för att uttrycka idén om att förlåta dem som gjort oss illa, felat mot oss, eller har uttryckt sina meningsskiljaktigheter med oss på ett olämpligt sätt. Detta synsätt lägger ett stort moraliskt värde i tolerans. Tillämpning av den innebär moralisk seger av godhetsanda och anständighet över det onda, som en person kan vara frestad att ge efter.

Människor borde basera sitt sätt att hantera sina medmänniskor med tolerans. Den som ständigt vägrar vara tolerant, är en person som ständigt gör illa – både sig själv och andra.

 

Religiös tolerans

Ofta hör vi ordet ”tolerans” användas i sammanhang av växelverkan mellan olika religioner. Om detta har profeten Muhammed sagt:

“Den som felar mot dem som vi har fredsavtal med, eller förnekar dem, eller betungar dem med mer än vad de kan bära, eller tar någonting från dem utan deras frivilliga samtycke ska ha mig som opponent på Domedagen.” [Sunan Abî Dâwûd]

Det är ett välkänt historiskt faktum att människor som har andra religioner, inklusive judar, kristna och de som konverterat, har under många sekel levt med sin fulla värdighet under islamiskt styre. Deras rättigheter, förpliktelser och löften var säkra och försvarades. Detta kan jämföras med det sätt som muslimer i Spanien blev behandlade av Kung Ferdinand när han tog över makten från muslimer som hade regerat där under århundraden. Han fördrev eller dödade alla muslimer som levde under hans styre under spanska inkvisitionen.

Muslimer har aldrig i sin långa historia behandlat icke-muslimer på liknande sätt, fast de har haft fullständig makt över mycket stort territorium under mer än ett millennium, mer än tusen år. Icke-muslimer har alltid levt med muslimer och kunnat fritt utöva sin religion. Vilken teori kan vara bättre än det praxis som verkligen tillämpades i islam under denna långa tidsperioden?

Allah den Upphöjde säger:

Uppmana de troende att förlåta dem som inte ser fram emot Guds dagar; det är nämligen Han som då skall ge människorna den lön som de har förtjänat (med sina handlingar). (Koranen 45:14)

Allah den Upphöjde beordrar härmed muslimer att förlåta de polyteister som inte gläds åt att möta sin Herre.

Allah säger också:

Förlåt dem och hälsa dem med fredshälsning – de kommer att få veta (sanningen). (Koranen 43:89)

 

Vi har inte skapat himlarna och jorden och allt däremellan utan en plan och ett syfte. Och Stunden skall komma (med räkenskap och dom). (Koranen 15:85)

 

Överse med människornas natur (och deras brister), och uppmana (alla att visa) hövlighet och vänlighet och undvika (alla ordväxlingar med) dem som (står kvar i hednisk) okunnighet. (Koranen 7:199)

 

Den Nåderikes (sanna) tjänare går lugnt och värdigt (och utan later) på jorden, och när avgudadyrkarna vill inleda ett samtal med dem, svarar de med fredshälsningen. (Koranen 25:63)

 

De budord som Allah den Upphöjde här ger muslimer är beslutsamma och visar att religiös tolerans är en grundläggande princip i islam. Det är ett moraliskt värde som finns inom den islamiska läran och som muslimer nyttjade långt innan idén om tolerans började användas inom den moderna filosofin och tanken i Västvärlden.

 

Profeten Muhammeds beteende och moral

Profeten Muhammed visade tolerans inte bara mot icke-muslimer utan också mot hycklarna som offentligt visade sin hyckleri och vars fientlighet mot islam var solklar. De var den inre fienden inom det islamiska samhället. Profeten Muhammed har många gånger förlåtit Abû Salûl, en av hycklarnas ledare. Han brukade till och med besöka honom om han var sjuk. När Abû Salûl dog gick profeten Muhammed ner i hans grav och klädde honom i sin egen skjorta. Och detta var en man som öppet skymfade profeten Muhammed genom att smäda hans familj.

När `Umar såg vad profeten Muhammed gjorde, frågade han: “Ska du verkligen be begravningsbön för en man som gjort allt detta ont, som Abû Salûl?”

Profeten Muhammed svarade: “O ‘Umar, jag kunde välja och jag har valt. Allah den Upphöjde säger: ‘Be om förlåtelse för dem som inte ber för sig själva. Även om du bad 70 gånger för dem – Allah skall aldrig förlåta dem.’ Om jag ändå visste att han skulle få förlåtelse om jag gjorde det mer än 70 gånger, då skulle jag göra det.” [Sahîh al-Bukhârî]

Även om tillåtelse att be om nåd för dessa kända hycklare senare ersattes med koranversen:

“Be aldrig för någon av dem som dött och stå inte vid hans grav; de förnekade Gud och Hans Sändebud och de dog med (hyckleriet i hjärtat och) trots i sinnet.” (Koranen 9:84)

– så förblir principen om tolerans som en del av beteende och moral densamma.

En gång kom en man med sitt svärd draget mot profeten Muhammed beredd att angripa. Han flinade och sa: “Vem kan förhindra mig från att döda dig nu, Muhammed ?” I det ögonblicket tappade han svärden som föll på marken.

Profeten Muhammed plockade svärdet och sade: “Och nu, vem kan förhindra mig?” Men han skadade inte mannen som hade försökt attackera honom. Istället ledde han mannen till sina vänner och följeslagare och tvingade honom svära ett muntligt löfte på att varken angripa profeten Muhammed eller ansluta sig till dem som är i krig med honom. Profeten Muhammed vann mannens respekt med visad mildhet, barmhärtighet och tolerans.

 

Att odla ett tolerant hjärta

Om du vill veta sanna värdet av tolerans och barmhärtighet, tänk på allting som du gjort och felat mot andra människor. Tänk på hur desperat du behöver Allahs förlåtelse och benådning.

Allah den Upphöjde säger:

De av er som åtnjuter en gynnad ställning och lever i välstånd får aldrig vägra att hjälpa sina närmaste och de nödställda och dem som övergett ondskans rike för Guds sak; (har dessa begått fel) skall de förlåta dem och glömma. Eller önskar ni inte att Gud skall ge er Sin förlåtelse? Gud är ständig förlåtande, barmhärtig. (Koranen 24:22)

Islamiska skriftlärda och lärare bör stödja denna fantastiska islamiska princip och marknadsföra den. Alla medlemmar i samhället, alla människor, oavsett utbildning och ekonomiskt tillstånd, behöver tala för tolerans och tillämpa den. Tolerans borde vara ingjuten i dem som leder ett samhälle, så som i vanliga medborgare. Tolerans bör nämnas i predikningar, i klassrum, i allmänna föreläsningar. Islamiska skriftlärda och imamer – genom sitt sätt att agera och bete sig, borde vara levande exempel på tolerans. De måste plantera detta ädla drag hos människor som lyssnar på dem.

Vi behöver prata om tolerans med dem som delar våra synpunkter och intressen lika mycket som med dem som tycker annorlunda och som kritiserar oss. Vi måste visa tolerans mot dem.

Var och en av oss behöver lära sig hur man visar barmhärtighet mot sig själv. Vissa människor plågar sig själva så mycket med misstag de kanske gjort i sitt förflutna, att de bär bördan av dessa forna misstag och kan aldrig bli fria från dem. De måste lära sig släppa dessa bördor och låta sina misstag förbli i det förflutna. De behöver göra likadant med andra människor. Lära sig att skänka en del av sin egen värdighet till dem som felat mot dem. På så sätt kommer de inse att deras hjärta växer, de blir lyckligare och lättare och inte längre upprörda över andras ord.

 

0
(Visited 73 times, 1 visits today)

Leave A Comment

Din e-postadress kommer inte publiceras.