I Koranen kan vi läsa:

“Säg: Jag kan inte uppnå förmåner för mig själv eller avvärja ett ont [som hotar mig] – ingenting [händer mig] utom det som Gud vill. Men om jag hade haft full kännedom om det som är dolt för människor, skulle jag helt säkert ha kunnat uppnå mycket av detta livets goda och jag skulle ha undgått allt ont. Jag är bara en varnare och förkunnare av hoppets budskap till människor som vill tro.” [Sûrah al-A`râf: 188]

En del av vår trosbekännelse är att kungöra att “Muhammed är Allahs budbärare”. Det är förvisso en central del av den islamiska tron att profeten Muhammed är Allahs sista budbärare till hela mänskligheten.

Allah säger till Sin budbärare i Koranen:

“Vi har sänt dig [Muhammad, inte bara till ditt eget folk utan] till hela mänskligheten, som förkunnare av ett glatt budskap om hopp och som varnare, men de flesta människorna är omedvetna [om detta].” [Sûrah Saba’: 28]

Allah säger också:

“Säg, ‘Människor! Jag är Guds sändebud, [utsänd] till er alla.’” [Sûrah al-A`râf: 158]

Emellertid finns det människor som bryter mot denna utsago. Inte genom att misstro Profeten eller allmängiltigheten av hans budskap utan genom att gå till det extrema med den respekt och den vördnad de ger honom.

Det finns de som har deklarerat att han är ett evigt ljus som gått från den ena profeten till den andra för att till sist kulminera i personen Muhammed . Vissa har deklarerat honom som en befintlighet i vilken Allah själv uppenbarat sig. Den första av dessa två antaganden har förespråkats av vissa extrema Shi’itiska och Bâtinî sekter liksom de mest extrema sufi grupperna. Den andra är tron hos panteisterna.

Sådana uttalanden är nästintill kätteri.

Allahs budbärare var blott en vanlig människa och en av Allahs tjänare. Allah valde honom och ärade honom genom att utnämna honom till att vara den sista av profeterna och budbärarna och göra honom till den mest ädla av Adams avkomma. Hans medmänsklighet är ett etablerat faktum trots de falska påståenden som sagts om honom, liknande de som nämnts ovan.

Allah säger:

“Därpå tillslöt Vi deras öron i grottan under många år.” [Sûrah al-Kahf: 11]

Allah säger också:

“eller [visar oss att du] äger ett hus prytt med guldornament, eller stiger upp i himlen – men vi kommer inte att tro på din uppstigning till himlen om du inte för med dig därifrån till oss en skrift som vi kan läsa!” [Sûrah al-Isrâ’: 93]

Profeten sade:

“Jag är blott en människa liksom ni. Jag är benägen att glömma, just som ni. [Sahîh al –Bukhârî (1/104, 105) och Sahîh Muslim (1/402)]

Det finns ett antal andra texter som visar att Muhammed var blott en människa och att Allah utvalde honom och tilldela honom profetskapet och budskapet. De som går till det extrema och höjer honom över hans sanna natur motsäger i själva verket sin bekännelse att “Muhammed är en budbärare från Allah”.

Det finns de som går till sådana överdrifter att de hänger profeten viss dyrkan som borde vara tillägnad endast Allah. Vissa tilldelar honom t.o.m. bön, ber till hans grav, och kallar på honom i gudfruktig ödmjukhet.

Profeten gick långt med att varna oss mot sådant beteende. Han gjorde det återkommande och eftertryckligt. Även innan han gjorde det visade Koranen det väldigt tydligt. Allah förkunnar du’a, tillgivenhet, bön, och all annan form av dyrkan att vara för Honom endast.

Allah säger:

“Be till Mig, så skall Jag besvara er [bön]. De som håller sig för goda för att tjäna Mig skall gå med böjt huvud in i helvetet”. [Sûrah Ghâfir: 60]

Allah säger också:

“Och Vi bönhörde honom och skänkte honom [sonen] Johannes – Vi gjorde nämligen hans hustru fruktsam. – De var alltid beredda att göra gott och ödmjukade sig inför Oss med hopp och fruktan och visade stor undergivenhet.” [Sûrah al-Anbiyâ’: 90]

Liksom Han säger:

“Be därför till din Herre och förrätta [ditt] offer”. [Sûrah al-Kawthar: 2]

Allah säger också:

“Säg: ‘Min bön och all min andakt, mitt live och min död tillhör Gud, världarnas Herre’”. [Sûrah al-An`âm: 162]

‘Umar b. al-Khattâb berättar att Allahs Budbärare sade:

“Lovprisa inte mig till överdrift som de kristna lovprisade Jesus, Marias son. Jag är blott en tjänare, kalla mig Allahs tjänare och budbärare”. [Sahîh al –Bukhârî (4/142)]

‘Â’ishah berättar följande:

“När döden kom till Allahs budbärare , började han lägga ett av hans täcken på sitt ansikte. När han blev varm och irriterad av den tog han bort den och sade: ‘Allahs förbannelse kom på judar och kristna för att de tog gravarna till deras profeter till platser för dyrkan.’”

Profeten varnade muslimerna från det de gjort. Hade det inte varit av rädsla för att den skulle bli tagen som en moské hade graven varit på en öppen plats.

Profeten var sträng i att förbjuda folk från att ta gravar som platser för Allahs dyrkan, förbannande de som gjorde så, därför att det är en handling som slutligen leder folk till avgudadyrkan.

Vad kan vi säga om de människor som faktiskt riktar sin dyrkan till invånarna i gravarna, offrar till dem, ber till dem, svär vid deras namn eller som går runt deras gravar?

Al-Qurtubî skriver: kommenterande i denna fråga [aL-Qurtubî, al-Mufhim lima Ashkal min Talkis Kitâb Muslim (2/128)]:

“Muslimerna gick långt i att blockera tendensen att göra så i Profetens grav. De höjde upp höga lerväggar runt den, fullkomligt omringade den och blockerade inträde till den. Därefter var de rädda att platsen för hans grav skulle kunna användas till en riktning för bön därför att det var i riktningen som dyrkarna vände sig. Vissa av de kunde ha fått idén att vända sig till den var en slags gudsdyrkan. På grund av detta byggde de två väggar på de norra hörnen av graven och placerade de på en sluttning så att de formade en triangel med en av dess hörn pekande mot norr. På det här sättet, kunde ingen möta graven direkt när han gjorde sin bön. De som sökte rikta sig mot graven i sin bön kunde bara göra så i sina hjärtan därför att det är näst intill omöjligt att faktiskt se den eller ens nå den.”

Det är precis som Ibn Taymiyah beskrev det.

“Att närma sig hans grav är varken något som är möjligt eller något som är förespråkat av oss.”

Det krävde byggnaden av tre väggar för att möjliggöra den situationen.

Det här visar oss hur Allah skyddade Profetens grav genom att svara hans bön. Profeten hade bett denna bön:

“O Allah! Låt inte min grav bli en avgud som folk tillber”. [al-Muwatta’ berättad av Yahyâ b. Yahyâ al-Laythî. (s. 414). Hadîthen är relaterad till `Atâ’ b. Yasâr med en trovärdig kedja av berättare.]

Det finns andra som går till det extrema beträffande Profeten genom att påstå att han känner till det osedda. De påstår att han känner till de och deras omständigheter. Vissa går t.o.m. så lång till att påstå att de sett honom och mötte honom när de var fullt vakna.

Detta är en grov förnekelse till vad Koranen säger och det innefattar en misstro på Allah då Allah tydligt säger:

“Säg: ‘Ingen i himlarna eller på jorden har kunskap om det som är dolt för människor- [ingen har denna kunskap] utom Gud.” [Sûrah al-Naml: 65]

Allah säger också:

“Hos Gud finns [kunskapen om] himlarnas och jordens dolda verklighet och till Honom skall allt [till sist] återbördas. Dyrka Honom därför och förlita dig på Honom; ingenting av vad ni [Hans tjänare] gör går din Herre förbi.” [Sûrah Hûd: 123]

Han säger:

“Han känner allt det som är dolt för människor och det som de kan bevittna, [Han] den Väldige, Den som är högt upphöjd över allt.” [Sûrah al-Ra’d: 9]

Allah beordrar Profeten med följande ord:

“Säg: ‘Jag säger inte till er att jag har Guds skatter [i min hand] och jag känner inte det som är dolt för människor. Inte heller säger jag till er: ‘Se, jag är en ängel.’ Allt jag gör är att följa det som uppenbaras för mig.” [Sûrah al-An`âm: 50]

Allah beordrar honom också med:

“Säg: ‘Jag kan inte uppnå förmåner för mig själv eller avvärja ett ont [som hotar mig]- ingenting [händer mig] utom det som Gud vill. Men om jag hade haft full kännedom om det som är dolt för människor, skulle jag helt säkert ha kunnat uppnå mycket av detta livets goda och jag skulle ha undgått allt ont. Jag är bara en varnare och förkunnare av hoppets budskap till människor som vill tro.” [Sûrah al-A`râf: 188]

Mina kära bröder och systrar i islam, vi måste känna till den fullkomliga meningen och innebörden av vår bekännelse att Muhammad är budbärare till Allah. Endast de som handlar efter hans anspråk öppet och i det dolda är trogna deras bekännelse. Beträffande de som missförstår den eller handlar i dess motsats, de kan falla i allvarlig fara.

Hjälp oss

Om du finner någon glädje eller värde i vad jag gör, snälla överväg att donera ett valfri belopp.

Swisha till 123 669 10 18 (Support Koranpodden) eller via vårt bankgiro 5271-8053.

0
(Visited 78 times, 1 visits today)

Leave A Comment

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *