Tro är den dyrbaraste av egendomar. Det är den största gåvan. Allah har gjort det som särprägel mellan dessa som är ämnade för paradiset.

Allah säger:

“Kan en troende jämföras med syndaren som trotsar [Gud]? De är inte lika [och kommer inte att behandlas lika].” [Sûrah al-Sajdah: 18.]

Vi måste värdesätta trons gåva. Allah undanhåller gåvan av tro för några av de närmast besläktade av Hans sändebud, såsom Abrahams fader och en av Noaks söner. De var så nära dessa ädla profeter, men var inte välsignade med tron. Var tacksam att Allah har skänkt välsignelse över dig. Vi måste prisa Honom för att ha givit oss denna gåva. Vi skulle inte ha varit vägledda om inte Allah väglett oss.

Vi måste ta hand om denna värdefulla gåva. Vi måste skydda det. Vi får inte låta det försämra eller förfalla. Hur gör vi detta?

Det är välkänt att tro minskar och ökar. Tro ökar mest effektivt genom goda gärningar.

Abû Hurayrah berättar följande:

En gång när Profeten  satt med sina följeslagare, frågade han: “Vem ibland er började sin dag med att fasta?”

Abû Bakr sa: “Jag fastar.”

Profeten  frågade sedan: “Vem ibland er har besökt de sjuka?”

Abû Bakr sa: “Jag har.”

Profeten  frågade sedan: “Vem ibland er har gett föda till fattiga?”

Abû Bakr som svarare: “Jag har.”

Profeten  frågade sedan: “Vem deltog i en begravningsceremoni idag?”

Abû Bakr svarade i nekande form.

Vid denna stund sade Profeten : “Dessa gärningar kommer inte tillsammans i en enda person utan att paradiset tar emot denne person.” [Sahîh Muslim]

Överväg hur Abû Bakr ägnade sig åt alla dessa goda gärningar på en enda dag. Vi bör inte förvånas av vetskapen, att vid ett annat tillfälle sade Profeten  om Abû Bakr: “Abû Bakrs tro väger lika mycket som mina efterföljares tillsammans.”

För att förnya och tillöka din tro, läs Koranen. Lägg hela din själ i det och tänk aktsamt med fokus på vad det är du läser. Det finns inget bättre sätt att påminnas om Allah eller bönfalla Hans nåd än med Hans egna ord.

Läs även profeternas berättelser för att lära av de exemplariska liv som levdes av de som besatt den största tro av alla. Vi kan se hur Abraham var villig att offra sin egen son för kärleken till Allahs skull, hur han var villig att låta Nimrod slänga honom i en brasa, och hur gästvänlig han var mot sina gäster, hans hjärta var uppriktigt i allt som han gjorde och han vände sig alltid ångerfullt mot sin Herre. På grund av detta förtjänade han epiteten “vän med Allah”.

“Abraham, som Gud utvalde till Sin förtrogne” [Sûrah al-Nisâ’: 125]

När vi läser om profeternas liv och begrundar oss de lärdomar som deras liv lär oss ökar det vår tro och stärker vår övertygelse. Överväg det som Allah säger:

“… åt dem som Gud vägledde. Följ deras exempel.” [Sûrah al-An`âm: 90]

Besök även gravplatser för att ytterligare öka din tro. Se hur allas fysiska tillstånd i världen blir jämlikt inför döden. Tänk sedan hur deras själars status skiljer sig. Hur många troende själar säger i förväntan: “Åh min Herre, frambringa uppståndelsens dag!” Hur många andra själar ber i rädsla och skräck: “Min Herre, bringa inte fram domens dag!”

Må Allah öka vår tro och göra oss alla gudfruktiga.

Foto av Karolina Grabowska från Pexels

0
(Visited 45 times, 1 visits today)

Leave A Comment

Din e-postadress kommer inte publiceras.