Begreppet lycka i islam finns uttryckt i Koranen och i Profetens föredöme (sunnah) på ett antal olika sätt. Först kan vi se att Koranen diskuterar lycka i form av det “goda livet”. Gud säger:

“Den man eller kvinna som gör gott och lever rättskaffens och som har tron skall Vi skänka ett gott liv och Vi skall bestämma deras [slutgiltiga] belöning efter deras bästa handlingar.” [Sûrah al-Nahl: 97]

Det “goda livet” är lycka i sig själv. Detta blir verklighet genom tro och goda gärningar. Samtidigt betyder inte detta att vi inte kommer att möta svårigheter i vårat goda liv. Våra världsliga liv, även när de stöds av tro och goda gärningar, är aldrig fria från sorg och bekymmer. Denna värld är mödans boning, som Gud säger:

“Helt visst har Vi skapat människan för [ett liv av] slit, plågor och prövningar.” [Sûrah al-Balad: 90]

Denna värld är prövningarnas boning.

Gud säger:

“För att sätta henne på prov har Vi skapat människan av en droppe av ett flöde, blandat [med ett annat flöde], och så har Vi gett henne hörsel och syn.” [Sûrah al-Insân: 2]

Gud säger också:

“Varje människa skall smaka döden; och Vi prövar er genom de frestelser [som följer] med såväl motgång som medgång. Och ni skall föras tillbaka till Oss.” [Sûrah al-Anbiyâ’: 35]

Begreppet lycka finns även utryckt i Koranen som en negation av förtvivlan och falsk vägledning. Det är även utryckt som kontrast till ett begränsat rakt liv.

Gud säger:

“Men den som vänder ryggen åt Mig [och mina budskap] skall få ett eländigt liv och på Uppståndelsens dag skall Vi låta honom stiga fram blind.” [Sûrah TâHâ: 124]

Förtvivlan är motsatsen till lycka. Det är ett tillstånd av att bli berövad Guds goda minne. För att distansera sig från förtvivlan och undkomma den bör man följa vägen av ledning. Detta är vad som leder till lycka.

Koranen använder även begreppet “hjärtats öppenhet” för att utrycka lycka.

Gud säger:

“Gud vidgar bröstet hos den som Han vill vägleda, så att det kan fyllas av underkastelsen under Hans vilja, men hos den som Han vill låta gå vilse låter Han bröstet pressas samman i ångest, som hos den som stiger uppför ett högt [berg]. Så låter Gud nederlagets skam drabba dem som inte vill tro.” [Sûrah al-An`âm: 125]

Ett annat begrepp är “hjärtats stillhet”.

Gud säger:

“de som tror och vars hjärtan blir stilla när Guds namn nämns – är det inte så att då Guds namn nämns blir människohjärtat stilla?” [Sûrah al-Ra`d: 28]

Hjärtats stillhet och öppenhet är aspekter av lycka som uppnås genom att komma ihåg Gud och genom att följa vägledningen av islam. Total och perfekt lycka uppnås genom sann gudshängivenhet i dyrkan, frälsning från helvetet och tillträde i paradiset därefter.

Gud säger:

“Den Dagen skall ingen människa tala om inte Han har gett Sin tillåtelse; på några [väntar] fördömelse, på andra salighet. De fördömda skall ha Elden till sin boning och under stönanden och jämmer skall de förbli där så länge himmel och jord består, om inte din Herre vill annorlunda- din Herre gör vad Han vill. De saliga skall ha paradiset till boning och där skall de förbli så länge himmel och jord består, om inte din Herre vill annorlunda- en gåva av obruten lycka utan ände.” [Sûrah Hûd: 105-108]

Troende kan testas med motgångar och sjukdom, ty de är beviljade tålamod att uthärda och de söker sin belöning hos deras Herre, det är bäst för dem.

Profeten Muhammed sa:

“Hur häpnadsväckande är de troendes angelägenheter, alla hans angelägenheter är bra för honom. Om gott drabbar honom, är han tacksam och det är bra för honom, och om han är nedslagen av dåliga händelser är han tålmodig och det är också bra för honom. Detta är endast för den troende.” [Sahîh Muslim]

Ibn Mas’ûd sa:

“Gud har skapat sorglöshet och lycka i vissheten av tro och belåtenhet. Han har skapat oro och misär i missnöje och tvivel.”

Belåtenheten som Ibn Mas’ûd refererar till är att finna sig i Guds påbud och i de delar som Gud har tilldelat Hans tjänare. Detta är vägen till att uppnå frid i sinnet och lycka. Som kontrast, att vara missnöjd och förbittrad över omständigheterna, olycklig med den del Gud har gett, och hysa trostvivel, detta är vägen till ångest, misär och svårigheter.

Jag ber Gud att göra oss alla bland de som uppnår lycka.

0
(Visited 38 times, 1 visits today)

Leave A Comment

Din e-postadress kommer inte publiceras.