Vid natten, när den höljer [jorden]
och vid dagen, när den träder fram i klarhet!
Vid Den som har skapat man och kvinna!
[Alla] strävar ni mot olika [mål]!
(Koranen 92:1-4)

Vad är rikedom?

En del skulle svara denna världs rikedomar – bilar, mobiltelefoner och hus. Andra skulle svara att deras rikedom är den andliga glädje de finner i samvaron med andra.

Det finns en surah i Koranen som förklarar sambandet mellan dina handlingar och din rikedom i detta liv och i nästa. Det är dags att lära oss bli produktiva – genom surah Al-Layl!

I denna veckas centrala vers så säger Allah, den Upphöjde : ”[Alla] strävar ni mot olika [mål]!” (Koranen 92:4)

1. Lär dig vem som förtjänar det bästa från dig

Se på alla de fantastiska ting som Allah har skapat: Nattens mörker och dagens klara ljus och mannen och kvinnan som två motsatser, inte bara bland människor utan även bland djur och växter.

Kom ihåg att hur mörk natten än verkar så följer alltid dagens klara ljus, och låt detta inspirera dig att ta tag i dina problem och din stress, i full vetskap om att efter varje svårighet så kommer lättnad.

Att reflektera över natten och dagens, mannen och kvinnans kvalitéer i skapelsen bör göra dig ödmjuk och få dig att inse två saker: det finns en Skapare, och Denne Skapare förtjänar till fullo att bli åtlydd.

2. Fortsätt förnya din avsikt

Allah säger: inna sa’yakum lashatta – ”[Alla] strävar ni mot olika [mål]”, Sa’yakum kommer från sa’ee, som betyder promenera eller gå fort, och om det är något viktigt som gäller dig så går du fort.

Vad säger dina handlingar om det som är viktigt för dig? Det är milsvida skillnader mellan människors handlingar och arbete, hur mycket själ de lagt ned i dem, och deras mål; Är det för Allah, den Upphöjde, eller något tillfälligt mål i denna värld?

Vadhelst du gör för Allah kommer finnas för alltid. I vårt dagliga liv tappar vi ibland fokus på syftet med saker vi gör och vi glömmer att ha vår avsikt för Allah när det gäller både stort och smått av våra dagliga handlingar och uppoffringar.

Ett exempel: om du går till arbetet för att försörja din familj och därigenom söka Allahs Förnöjsamhet, laga mat till din familj för Allahs skull, och till och med sömn, upprätthållandes sömnens sunnah, för att få kraft att dyrka, så förvandlar du alla dina ”världsliga” handlingar till handlingar för Hans skull!

Ett hett tips för att fortsätta förnya din iman och avsikt är att under dagens gång upprepa orden: Laa ilaaha illAllah ( det finns ingen gud förutom Allah).

”För den som villigt ger [av sina ägodelar] och fruktar Gud, och som tror på det högsta goda, skall Vi göra det lätt [att följa religionens bud].” ( Koranen 92: 5-7)

3. Se över dina utgifter

Se över pengarna som du spenderar; hur mycket är för Allahs skull?

Förmögenheten kan vara en välsignelse och en prövning. Hur kan du förvandla din materiella förmögenhet till en andlig förmögenhet i det Efterkommande Livet, och rena din själ istället för att förvanska den?

Genom att betala zakat, genom att tillgodose din familjs behov, genom att ge frivilliga allmosor (sadaqa) av din tid och dina pengar, till och med genom att göra da’wah (bjuda in människor till tron)! Se över dina utgifter och prioritera dem med det Efterkommande Livet i åtanke!

4. Jämvikt mellan fruktan och hopp

Ett av de bästa produktiva råden är att frukta Allah i allt det du företar dig. Låt dig motiveras av fruktan för Hans straff såväl som hopp om Hans belöning, och låt denna jämvikt reflekteras i alla dina handlingar och uppoffringar.

En del säger: ”Det verkar som om jag aldrig kan sluta begå synder.” eller så säger de ”Det är så svårt att hålla sig på den rätta vägen.” Och även fast de känner till den goda vägen så väljer en del fortfarande den dåliga vägen, medan andra följer den goda vägen emedan de känner till den dåliga.

En sak ska du veta: när du uppriktigt gör det försöket och strävar för Honom, så kommer Allah göra vägen till det goda lätt för dig. Allt du behöver göra är att fortsätta be Honom.

”Men den som håller hårt om penningpåsen och som [därför att han är rik] tror sig vara fri från allt beroende, och som förnekar det högsta goda, [för honom] skall Vi göra det tungt och svårt. Och vilken glädje har han av sin rikedom, när han störtar i fördärvet?” (Koranen 92: 8-11)

5. Tro aldrig att du är självtillräcklig

När människor har makt och rikedomar så tror de ofta att de inte har något behov av Allah, eftersom rikedomar och förmögenhet representerar makt enligt deras sätt att tänka.

En allvarlig (andlig) sjukdom är därför istaghnaa – att tro vi är utan behov.

Ha för vana att, i ditt dagliga liv, påminna dig själv om att du behöver Allah, den Upphöjde, för precis allt, och fortsätt vara ödmjuk oavsett hur mycket pengar du tjänar, hur många vänner du än har, eller hur vacker du än är.

”Vägledningen ankommer helt visst på Oss; och Oss tillhör det kommande [livet] såväl som ert första [liv i denna värld].” (Koranen 92:12-13)

6. Ha vetskap om att vägledningen endast kommer från Allah

En del troende blir stolta över sina goda handlingar.

Kom ihåg att du inte kan få vägledning endast genom handlingar, du måste hela tiden fortsätta be Allah om hidaayah (vägledning).

Det är därför vi muslimer fortsätter upprepa orden i surah Al-Fatiha: ihdinas siraatal mustaqeem – Led oss på den raka vägen. Säg detta med hela ditt hjärta varje gång du ber!

”Jag varnar er därför för en Eld som flammar högt, där bara den uslaste skall brinna, den som ropar ’Lögn!’ och vänder sanningen ryggen.” (Koranen 92:14-16)

7. Tänk över hur mycket du försöker följa sunnah

En gång sade Profeten (frid vare med honom):

”Alla mina följeslagare kommer träda in i Paradiset på Domens Dag förutom den som vägrar.”

Han frågades: ”Vem skulle vägra, O Allahs Budbärare?” Han svarade: ”Den som lyder mig kommer träda in i Paradiset, och den som inte lyder mig har vägrat.” (Al-Bukhari)

Ansträng er att studera sunnah och att hålla fast vid den, och be Allah varje dag att skydda er från Elden.

”Men den gudfruktige skall föras långt bort från denna [Eld] – han som ger [av sina ägodelar] för att rena [sin själ], inte för att betala tillbaka tidigare mottagna förmåner men av kärlek till sin Herre, den Högste. Och han kommer förvisso att bli nöjd.” (Koranen 92:17-21)

8. Förvänta dig ingen belöning från någon annan än Allah

”Jag kan inte fatta att jag gjorde allt detta för honom och så behandlar han mig så här?”

”Jag gick igenom allt för henne och nu gör hon inte ens det här för mig?”

Låter det bekant?

När du gör något åt andra så fokusera på din lön hos Allah istället för att förvänta dig belöningar från dem, så kommer du inte bli besviken lika lätt.

Det är endast Allah som är ash-Shakoor – Den Mest Erkännsamma av dina avsikter och handlingar!

Må Allah den Upphöjde göra det möjligt för oss att leva efter Koranens vägledning, amin.

Må ni få nytta av detta.

Khawlah bint Yahya – Storbritannien

2
(Visited 926 times, 1 visits today)

Leave A Comment

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *